۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۱ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۳ تير   

Affilition:

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

Herbal and Traditional Medicines Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.  

scopus ID: 60171652