۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

شامل تجهیزات زیر می باشد

دو دستگاه HPLC

یک دستگاه اسپکتوفوتومتر

دو دستگاه الایزا

یک دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار

یک دستگاه شیکر انکوباتور 

یک دستگاه اتوکلاو

یک دستگاه سونیکاتور 

یک دستگاه حمام اولتراسونیک