۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

انبارجهت نگهداری گیاهان خشک قفسه بندی شده و گیاهان خشک شده در قفسه های مشخص نگه داشته می شوند