۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين

 قصد داریم با اتکا به مبانی دینی فرهنگی ، اصول عدالت محوری، باور به جایگاه طب سنتی و ظرفیت غنی گیاهان دارویی   طبیعی استان از طریق تولید و پیشرفت علوم و تحقیقات در حیطه گیاهان دارویی  دارو های گیاهی و سنتی به عنوان یک مرکز تحقیقات مطرح در کشور باشیم.

 

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی قصد دارد به عنوان مرکزی در جهت شکوفایی تولید علم و دانش و تحقق جایگاه ارزشمند و متعالی انسان جستجوگر و ارائه نظر یه های علمی بر اساس مبانی و ارزشهای فرهنگی و دینی تبدیل گردد.

 

تامین، حفظ و ارتقائ سلامت جامعه از راه انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی، تولید دانش و مرجعیت علمی و همچنین ارتقاء زیر ساخت تحقیقات گیاهان دارویی ، دارو های گیاهی و سنتی به منظور پاسخگویی به اهم نیاز های اساسی جامعه از اهداف مرکز می باشد