۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۰ مرداد

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی:

1- شناسایی گیاهان بومی استان که دارای خواص دارویی می باشند

2- بررسي اثرات داروهای گیاهی درشرایط In Vitro

3-  بررسي اثرات داروهای گیاهی در شرایط In Vivo

4-  بررسي اثرات باليني داروهای گیاهی

5- بررسی اثرات آنتی اکسیدانی داروهای گیاهی

6-  انجام مطالعات فيتوشيميايي هدفمند به منظور جداسازي تركيبات موثر

7-  كشت سلولي داروهای گیاهی بمنظور امكان افزايش اثر و توليد متابوليت هاي جديد

8-  ساخت و توليد داروهاي گياهي جديد بمنظور حل مشكلات موجود در زمينه بعضي از بيماري ها

9-  بررسي و ثبت گياهان مخصوصا گیاهان با خواص دارویی استان کرمان و استان هاي همجوار به منظورساماندهي مطالعات گياهي و پيدا نمودن گياهان دارويي جديد

10-  بررسي طب عامه استان به منظور جمع آوري و حفظ اطلاعات موجود و انجام تحقيقات در زمينه طب سنتي و عامه استان