پنجشنبه ١٣٩٧/١١/٤    EN

مرکز تحقیقات داروهای گیاهی و سنتی  در سال 1389تاسیس شد.  فعالیت های این مرکز شامل  مقالات،  طرح ها ، پایان نامه ها و همایش ها

است  اعضاء مرکز شامل  18  عضو  هیئت علمی ، 2محقق غیر هیئت علمی  و یک پرسنل اداری می باشد
  اخبار جدید
آرشيو اخبـار